Script Hủy Theo Dõi Toàn Bộ Người Lạ Trên Facebook

Với đoạn script này, chỉ cần bạn copy và dán thì bạn đã có thể unfollow toàn bộ người lạ trên Facebook một cách nhanh gọn lẹ.
Khi bạn ấn vào nút thêm bạn bè hay là bạn follow một cô em nào đó nhưng nó lại bật chế độ chảnh chóa thì bạn chỉ cần unfollow là xong. Nhưng nếu bạn follow quá nhiều người và bạn không có thời gian để unfollow hết. Rồi một ngày bạn lên Google và tìm cách Hủy Theo Dõi Toàn Bộ Người Lạ Trên Facebook và bạn mò được vào đây.Script Hủy Theo Dõi Toàn Bộ Người Lạ Trên Facebook

Với đoạn script này, chỉ cần bạn copy và dán thì bạn đã có thể unfollow toàn bộ người lạ trên Facebook một cách nhanh gọn lẹ.


Cách hủy theo dõi toàn bộ người lạ


1. Chuyển Facebook sang giao diện mới. ( Hiện tại đã là bản mới rồi)

2. Vào link https://www.facebook.com/username or id của bạn/following

Ví dụ:


Username: https://www.facebook.com/404.lhtml/following
ID: https://www.facebook.com/100041038397932/following
3. Bấm chuột phải chọn Inspect (F12 hoặc Ctrl + Shift + i) ➤ Console.

4. Copy và dán script, sửa thời gian delay hoặc giữ nguyên, bấm Enter. (tính bằng mili giây, 1s = 1000ms)


let delayTime = 0;
// process, please don't modify
let _0x2668=['undefined','User','location','props','string','split','status','Prepare\x20to\x20unfollow...','parse','Error:\x20','\x20users\x20will\x20be\x20unfollowed...','node','👉\x20Unfollowed\x20','includes','length','GET','forEach','responseText','collectionToken','\x20remaining...','concat','onreadystatechange','find','cookie','push','Unfollow\x20all\x20users\x20who\x20are\x20not\x20your\x20friends','send','__typename','https://www.facebook.com/api/graphql/','end_cursor','slice','sectionToken','search','user','has_next_page','data','token','keys','then','page_info','CometUserUnfollowMutation','PROFILE','Script\x20by\x20JayremntB,\x202020','edges','open','rootView','RelayModern','responseType','log','Please\x20navigate\x20to\x20\x22https://www.facebook.com/(your-username)/following\x22\x20before\x20run\x20this\x20script.','readyState','catch','POST','👌\x20DONE!','exports','pageItems','DTSGInitialData','stringify','style_renderer','https://www.facebook.com/ajax/bulk-route-definitions/','Starting...','payload','Get\x20list\x20following...','append','collection','pathname','payloads','WWW_COMET_PROFILE','text'];(function(_0x18a564,_0x26682a){let _0x1edebb=function(_0x4c27d9){while(--_0x4c27d9){_0x18a564['push'](_0x18a564['shift']());}};_0x1edebb(++_0x26682a);}(_0x2668,0x101));let _0x1ede=function(_0x18a564,_0x26682a){_0x18a564=_0x18a564-0x0;let _0x1edebb=_0x2668[_0x18a564];return _0x1edebb;};let _0x744a1b=_0x1ede;let fbDtsg=require(_0x744a1b('0x6'))[_0x744a1b('0x37')],uid=document[_0x744a1b('0x2a')][_0x744a1b('0x18')](';')[_0x744a1b('0x29')](_0x4c27d9=>_0x4c27d9[_0x744a1b('0x20')]('c_user'))[_0x744a1b('0x18')]('=')[0x1];(()=>{let _0x3cf118=_0x744a1b;console[_0x3cf118('0x43')](_0x3cf118('0x3d')),console[_0x3cf118('0x43')](_0x3cf118('0x2c')),console[_0x3cf118('0x43')](_0x3cf118('0x44')),console[_0x3cf118('0x43')]('---------------------------'),console[_0x3cf118('0x43')](_0x3cf118('0xa')),getFollowingRouteInfo()[_0x3cf118('0x39')](_0x5ead84=>{let _0x3b092b=_0x3cf118;return console[_0x3b092b('0x43')](_0x3b092b('0xc')),getAllFollowing(_0x5ead84,0x1f4);})['then'](_0x5d8cc2=>{let _0x5dfeb9=_0x3cf118;let _0x5d84e8=[];_0x5d8cc2[_0x5dfeb9('0x23')](_0x3b7910=>{let _0x1faf95=_0x5dfeb9;_0x3b7910[_0x1faf95('0x1e')][_0x1faf95('0x1e')][_0x1faf95('0x2e')]===_0x1faf95('0x14')&&_0x5d84e8[_0x1faf95('0x2b')](_0x3b7910);}),console[_0x5dfeb9('0x43')](_0x5d84e8[_0x5dfeb9('0x21')]+_0x5dfeb9('0x1d')),console['log'](_0x5dfeb9('0x1a'));let _0x532d9e=0x0;setTimeout(function _0x4d5b29(){let _0x4c6713=_0x5dfeb9;if(_0x532d9e<_0x5d84e8[_0x4c6713('0x21')])unfollowNotFriend(_0x5d84e8[_0x532d9e][_0x4c6713('0x1e')]['node']['id'])['then'](()=>{let _0xf7cada=_0x4c6713;console[_0xf7cada('0x43')](_0xf7cada('0x1f')+(_0x532d9e+0x1)+'\x20users.\x20'+(_0x5d84e8[_0xf7cada('0x21')]-_0x532d9e-0x1)+_0xf7cada('0x26')),_0x532d9e++,setTimeout(_0x4d5b29,delayTime);})[_0x4c6713('0x1')](_0x3b467a=>{console['log'](_0x3b467a);});else console['log'](_0x4c6713('0x3'));},0x0);})['catch'](_0x52797e=>{let _0x252d86=_0x3cf118;console[_0x252d86('0x43')](_0x52797e),console[_0x252d86('0x43')]('Please\x20check\x20the\x20URL\x20again\x20if\x20you\x20did\x20not\x20navigate\x20to:\x20https://www.facebook.com/(your-username)/following');});})();function getNextListFollowing(_0x509ec9,_0x4f1282,_0x5ecb0e){return new Promise((_0x4a3ecf,_0x51b3b1)=>{let _0x5a7c71=_0x1ede;request(_0x5a7c71('0x2'),'https://www.facebook.com/api/graphql/',{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x5a7c71('0x41'),'fb_api_req_friendly_name':'ProfileCometAppCollectionListRendererPaginationQuery','variables':{'count':_0x5ecb0e,'cursor':_0x4f1282,'scale':0x1,'search':null,'id':_0x509ec9['collectionToken']},'doc_id':0xabdd4b9c393ee})[_0x5a7c71('0x39')](_0x377653=>{let _0x3f98ec=_0x5a7c71;try{_0x377653=JSON[_0x3f98ec('0x1b')](_0x377653),_0x4a3ecf(_0x377653[_0x3f98ec('0x36')]['node'][_0x3f98ec('0x5')]);}catch(_0x3ce9c0){_0x51b3b1(_0x3ce9c0);}})['catch'](_0x51b3b1);});}function getAllFollowing(_0x206f81,_0x2e73d1){return new Promise((_0xf96118,_0x50f644)=>{let _0x21bc37=_0x1ede;request(_0x21bc37('0x2'),_0x21bc37('0x2f'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x21bc37('0x41'),'fb_api_req_friendly_name':'ProfileCometTopAppSectionQuery','variables':{'collectionToken':_0x206f81[_0x21bc37('0x25')],'scale':0x1,'sectionToken':_0x206f81[_0x21bc37('0x32')],'userID':uid},'doc_id':0xbf03dcd6ed9ef})[_0x21bc37('0x39')](_0x534731=>{let _0x1f7525=_0x21bc37;try{_0x534731=JSON[_0x1f7525('0x1b')](_0x534731);let _0x411003=_0x534731['data'][_0x1f7525('0x34')]['timeline_nav_app_sections']['nodes'][0x0]['all_collections']['nodes'][0x0][_0x1f7525('0x8')][_0x1f7525('0xe')][_0x1f7525('0x5')];let _0x14fedb=_0x411003[_0x1f7525('0x3e')],_0x4ef831=_0x411003[_0x1f7525('0x3a')];setTimeout(function _0x51b351(_0x447baa=_0x4ef831[_0x1f7525('0x30')]){let _0x9c2b99=_0x1f7525;getNextListFollowing(_0x206f81,_0x447baa,_0x2e73d1)[_0x9c2b99('0x39')](_0x434c8c=>{let _0x1f574d=_0x9c2b99;_0x14fedb=_0x14fedb[_0x1f574d('0x27')](_0x434c8c[_0x1f574d('0x3e')]);if(!_0x434c8c[_0x1f574d('0x3a')][_0x1f574d('0x35')]){_0xf96118(_0x14fedb);return;}return setTimeout(_0x51b351(_0x434c8c[_0x1f574d('0x3a')][_0x1f574d('0x30')]),0x0);})[_0x9c2b99('0x1')](_0x50f644);},0x0);}catch(_0x8ce3ea){_0x50f644(_0x8ce3ea);}})[_0x21bc37('0x1')](_0x50f644);});}function getFollowingRouteInfo(){return new Promise((_0x325a78,_0x38e4e8)=>{let _0x1b01d4=_0x1ede;request(_0x1b01d4('0x2'),_0x1b01d4('0x9'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'route_urls[0]':window[_0x1b01d4('0x15')][_0x1b01d4('0xf')]+window[_0x1b01d4('0x15')][_0x1b01d4('0x33')]})['then'](_0xdca624=>{let _0x4da329=_0x1b01d4;try{_0xdca624=JSON[_0x4da329('0x1b')](_0xdca624[_0x4da329('0x31')](0x9));let _0x4d2f66=Object[_0x4da329('0x38')](_0xdca624[_0x4da329('0xb')][_0x4da329('0x10')])[0x0],_0x45baf0=_0xdca624[_0x4da329('0xb')][_0x4da329('0x10')][_0x4d2f66]['result'][_0x4da329('0x4')][_0x4da329('0x40')][_0x4da329('0x16')];_0x325a78(_0x45baf0);}catch(_0x18a6f9){_0x38e4e8(_0x18a6f9);}})[_0x1b01d4('0x1')](_0x38e4e8);});}function unfollowNotFriend(_0x37d89f){return new Promise((_0x5c66df,_0x2ff01f)=>{let _0x4ad788=_0x1ede;request(_0x4ad788('0x2'),_0x4ad788('0x2f'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x4ad788('0x41'),'fb_api_req_friendly_name':_0x4ad788('0x3b'),'variables':{'action_render_location':_0x4ad788('0x11'),'input':{'subscribe_location':_0x4ad788('0x3c'),'unsubscribee_id':_0x37d89f,'actor_id':uid,'client_mutation_id':'7'},'scale':0x1},'doc_id':0xd1a57d1fa7da0})[_0x4ad788('0x39')](_0x5c66df)[_0x4ad788('0x1')](_0x2ff01f);});}function request(_0x374fc6,_0xd4b54b,_0x155dc4){let _0x1e6ac1=_0x744a1b;let _0x5a3031=new FormData();if(_0x374fc6===_0x1e6ac1('0x2'))for(let _0x2389af in _0x155dc4){_0x5a3031[_0x1e6ac1('0xd')](_0x2389af,typeof _0x155dc4[_0x2389af]===_0x1e6ac1('0x17')?_0x155dc4[_0x2389af]:JSON[_0x1e6ac1('0x7')](_0x155dc4[_0x2389af]));}else{if(_0x374fc6===_0x1e6ac1('0x22')&&typeof _0x155dc4!==_0x1e6ac1('0x13')){_0xd4b54b+='?';for(let _0xf80838 in _0x155dc4){_0xd4b54b+=_0xf80838+'='+encodeURI(_0x155dc4[_0xf80838])+'&';}}}return new Promise((_0x50d916,_0x1e9462)=>{let _0x57078e=_0x1e6ac1,_0x329bbd=new XMLHttpRequest();_0x329bbd[_0x57078e('0x42')]=_0x57078e('0x12');try{_0x329bbd[_0x57078e('0x3f')](_0x374fc6,_0xd4b54b),_0x329bbd[_0x57078e('0x2d')](_0x5a3031),_0x329bbd[_0x57078e('0x28')]=function(){let _0x53b582=_0x57078e;if(_0x329bbd[_0x53b582('0x0')]===0x4){if(_0x329bbd[_0x53b582('0x19')]!==0xc8)_0x1e9462(_0x53b582('0x1c')+_0x329bbd[_0x53b582('0x19')]);else _0x50d916(_0x329bbd[_0x53b582('0x24')]);}};}catch(_0x2538f3){_0x1e9462(_0x2538f3);}});} 

Sau đó rủ người yêu về nhà và chiu chiu trong khi chờ nó hủy nhé. Script của JayremntB