Chia Sẻ Bộ Meta Thân Thiện Với SEO Chuẩn Cho Blogger

Chia Sẻ Bộ Meta Thân Thiện Với SEO Chuẩn Cho Blogger
Chia Sẻ Bộ Meta Thân Thiện Với SEO Chuẩn Cho Blogger

Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ Meta Tag chưa? Đối với một số blogger, đặc biệt là những người đã chuyên nghiệp, thẻ meta là thứ cần được chú ý vì nó là một yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề SEO


Chia Sẻ Bộ Meta Thân Thiện Với SEO Chuẩn Cho Blogger

Bạn cần biết, thẻ meta là một tập hợp mã HTML được sử dụng để cung cấp thông tin dưới dạng siêu dữ liệu được sử dụng để giúp robot của Google tìm kiếm dữ liệu và phân tích các trang web. Thẻ meta là một phần của tối ưu hóa blog để cung cấp danh tính trên trang blog cùng với các bài viết sẽ được hiển thị trên các trang tìm kiếm của công cụ tìm kiếm như Google, Bing và các công cụ tìm kiếm khác.

Chà, cuộc thảo luận lần này là về việc thêm Thẻ Meta Thân thiện với SEO, nhưng trước đó, hãy thảo luận về các chức năng cơ bản và các yếu tố quan trọng của chúng.

Thẻ tiêu đề meta (Meta Title Tag)
Tiêu đề thẻ meta là một loại thẻ meta được sử dụng để cung cấp thông tin về tiêu đề trang cho rô bốt của Google. Sau đó, trang đã được đặt tiêu đề trong tiêu đề thẻ meta sẽ được hiển thị trên SERP.

Meta Title Tag Code


<title> Enter Your Blog Title </title>

Thẻ mô tả meta (Meta Description Tag)
Thẻ mô tả meta là Thẻ meta được sử dụng để cung cấp mô tả ngắn gọn về các trang của trang web. Bởi vì mô tả sẽ được hiển thị trong SERP là ngắn, do đó, bạn nên tạo một mô tả ngắn với tổng số 130 từ và tối đa là 230 từ.

Meta Title Tag Code

<meta name = "description" content = "Enter a short description of your blog" />

Thẻ từ khóa meta (Meta Keyword Tag)
Thẻ meta từ khóa này không còn được sử dụng. Tuy nhiên, theo hiểu biết của bạn, Thẻ Từ khóa Meta này được sử dụng để cung cấp từ khóa trên các trang web. Trước đây, thẻ meta này rất hữu ích để hiển thị các trang web của chúng tôi trong các công cụ tìm kiếm với các từ khóa nhất định mà chúng tôi đã nhắm mục tiêu. Việc sử dụng thẻ từ khóa meta hiện nay được coi là nhồi nhét từ khóa và nguy hiểm cho chất lượng SEO.

Meta Keyword Tag Code

<meta content = 'keyword_1, keyword_2, keyword_3, name =' keywords' />

HTML5 SEO Friendly Meta Tags for Blogger

Dưới đây là mã thẻ Meta có ưu điểm là Thân thiện với SEO. Thẻ Meta này cũng đã được sử dụng rộng rãi và áp dụng cho các mẫu blogger mới. Vui lòng thêm mã bên dưới và đặt sau mã <head> hoặc trước mã </head>


<!-- [ Meta Tag SEO ] --><meta charset='utf-8'/><meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/><meta content='blogger' name='generator'/><meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/><link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/><link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/><link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>  <title>    <data:blog.pageTitle/>  </title>  <b:else/>  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>    <title>      <data:blog.pageName/> -       <data:blog.title/>    </title>  </b:if></b:if><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>  <title>Page Not Found -     <data:blog.title/>  </title></b:if><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>  <meta content='noindex' name='robots'/></b:if><b:if cond='data:blog.searchLabel'>  <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/></b:if><b:if cond='data:blog.isMobile'>  <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/></b:if><b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>  <script type='application/ld+json'>{ &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;, &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;, &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;, &quot;potentialAction&quot;: { &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;, &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>?q={search_term}&quot;, &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term&quot; } }</script>  <b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>    <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/>  </b:if></b:if><b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>  <meta content='DESCRIPTION-OF-YOUR-BLOG' name='keywords'/></b:if><link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/><link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/><link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>  <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>    <link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>  </b:if></b:if><link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/><link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/><link href='xxx' rel='publisher'/><link href='xxx' rel='author'/><link href='xxx' rel='me'/><meta content='GOOGLE-WEBMASTER-VALIDATION-CODE' name='google-site-verification'/><meta content='WEBMASTER-BING-VALIDATION-CODE' name='msvalidate.01'/><meta content='United States' name='geo.placename'/><meta content='AUTHOR-NAMES' name='Author'/><meta content='general' name='rating'/><meta content='US' name='geo.country'/><!-- [ Social Media Meta Tag ] --><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>  <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>  <meta content='article' property='og:type'/></b:if><meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/><b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>  <meta content='website' property='og:type'/>  <b:if cond='data:blog.metaDescription'>    <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>    <b:else/>    <meta expr:content='&quot;Please visit &quot; + data:blog.pageTitle + &quot; To read interesting posts.&quot;' property='og:description'/>  </b:if></b:if><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/></b:if><b:if cond='data:blog.postImageUrl'>  <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>  <b:else/>  <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>    <meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>    <b:else/>    <meta content='https://1.bp.blogspot.com/-aKZzSAygVKk/VYPkX_nAwrI/AAAAAAAACeo/cgQTs8nR5Rg/s1600/Arlina%2BLogo.png' property='og:image'/>  </b:if></b:if><meta content='https://www.facebook.com/YOUR-FACEBOOK-PROFILE' property='article:author'/><meta content='https://www.facebook.com/YOUR-FANS-PAGE-FACEBOOK' property='article:publisher'/><meta content='YOUR-FACEBOOK-APPLICATION-CODE' property='fb:app_id'/><meta content='YOUR-FACEBOOK-ADMIN-CODE' property='fb:admins'/><meta content='en_US' property='og:locale'/><meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/><meta content='summary' name='twitter:card'/><meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/><meta content='YOUR-TWITTER' name='twitter:site'/><meta content='YOUR-TWITTER' name='twitter:creator'/><meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>


Dùng Tool Làm Đẹp Code Để Dùng Nhé: Dùng
Trong bước tiếp theo, vui lòng điều chỉnh lại mã thẻ meta theo nhu cầu của trang blog của bạn.